Kids skall lägga grunden till ett livslångt lärande där verksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmet skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och socialt kompetenta samhällsmedlemmar främjas.

Kids pedagogiska arbete följer nya Läroplanen för förskolan Lpfö98/2011. Verksamheten utformas så att matematik, språk, naturvetenskap och teknik synliggörs för barnet och där dessa områden lyfts fram i barns lek och aktiviteter.

Normer och värden

Kids strävar efter att varje barn utvecklar;

 • Förmåga och modet att kunna utrycka sina åsikter och önskemål.
 • Ansvarskänsla för sina egna handlingar och åtaganden.
 • Förmåga att ta hänsyn till andra människor.
 • Empati för andra människors situation.
 • En vilja att hjälpa andra.
 • Respekt för andra människor och en övertygelse om att alla är lika värda oavsett kön, social status, etnisk bakgrund eller eventuella funktionshinder.
 • Omsorg om sin närmiljö och omvärld och respekt för allt som finns i den.

Livskunskap

Kids strävar efter att varje barn;

 • utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den.
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • lär sig att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för gemensamma regler.
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
 • utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser och tankar i olika uttrycksformer genom lek, bild, rörelse, sång och musik.
 • utvecklar sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

Språklig och kommunikativ utveckling

Kids strävar efter att varje barn;

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt leker med ord, berättar,
 • uttrycker tankar, ställer frågor, argumenterar och kommunicerar med andra.
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa förmågor.
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att tolka och samtala om dessa.

Matematisk utveckling

Kids strävar efter att varje barn;

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp, samt för mätning och tid.
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar.
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

Naturvetenskap och teknik

Kids strävar efter att varje barn;

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människa, natur, och samhälle påverkar varandra.
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.