Dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller alla myndigheter, organisationer och företag inom EU. Den träder i kraft 25 maj 2018.

Den har som syfte att förstärka enskilda personers rättigheter när det gäller hens personuppgifter. Det innebär större krav på den som behandlar uppgifterna.
Rättigheterna handlar om:

 • att få tydlig information om var och hur vi behandlar personuppgifter
 • att få felaktiga uppgifter rättade
 • att få sina personuppgifter raderade
 • att flytta sina personuppgifter (dataportabilitet)
 • få tillgång till de personuppgifter vi hanterar

Mer information om förordningen hittar du på  www.datainspektionen.se

På Kids Östersund arbetar vi för att skydda den personliga integriteten. Om du är barn, vårdnadshavare eller personal så ska du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt

När vi samlar in personuppgifter kring barn, vårdnadshavare eller personal kommer vi informera om vilka personuppgifter vi samlar in, vilket ändamål med behandlingen det finns samt hur länge vi sparar uppgifterna.

Alla insamlingar av personuppgifter gör vi för att kunna utföra våra uppdrag. Oftast behöver vi samla in uppgifter utifrån allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det innebär att andra lagar och författningar som finns för förskolan (t.ex. läroplan, skollag, arbetsmiljölag) kräver att vi registrerar, lagrar och behandlar olika personuppgifter.

Dina rättigheter

Som barn, vårdnadshavare eller personal har du alltid rätt att få information om varför Kids Östersund behöver behandla dina personuppgifter, vem som ansvarar för att de förvaras på ett säkert sätt, hur länge de ska förvaras och vilken rättslig grund som finns för att din förskola/arbetsgivare ska få behandla dina personuppgifter. Du har även rätt att klaga på hur Kids Östersund hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som vi behandlar (se nedan). Kids Östersund kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. På förskolan finns en registerförteckning som visar vilka personuppgifter vi samlar in och hur lång tid de sparas.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter som vi behandlar och handlar om dig. Du har även rätt att få information om vilket ändamål, vilka kategorier och mottagare som finns samt under vilken tidsperiod behandlingen sker och om/när uppgifterna kommer raderas. Informationen sammanställs vid en begäran och kallas för registerutdrag. En begäran lämnas in enligt följande:

 • maila in och beskriv ditt ärende på lindh@kidsostersund.se
 • du kommer få ett svarsmail med en besökstid och kontaktuppgifter
 • vid besöket behöver du legitimera dig
 • begäran kan ta upp till en månad beroende vilken information som ska lämnas ut

Vad är en personuppgift?

All data och information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Exempelvis:

 • Personnummer
 • Namn, adress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter
 • Ljud, bild och film
 • Anteckningar i löpande text
 • IP adresser som kan kopplas till personen
 • Känsliga personuppgifter (etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter, uppgifter som rör hälsa eller sexualliv, genetiska och biometriska
uppgifter, medlemskap i fackförening)